Qigong Upplands-Bro picture

Stress stör vår självläkande förmåga

Yuan Gong


Grunden för ett bra liv är att kunna uppleva världen och vara fri att förverkliga de många möjligheter vi har som människor. God livsföring och stark hälsa som förebygger sjukdomar är därför förutsättning för ett meningsfullt bra liv. Att förstå orsaker bakom sjukdomar och förhindra deras uppkomst har intresserat människan i alla tider. Dagens samhälle och den moderna människans liv präglas av många hälsoutmaningar inte minst kroniskt stress.

Kinesisk medicin.

För mer än tvåtusen år sedan utvecklades under Huang Di och den Gule Kejsarens ledning ett holistiskt system för att beskriva samband mellan mat, livsstil, känsloyttringar, klimat, omgivning och sjukdomsutveckling.

Därmed lades grunden till den traditionella kinesiska medicinen (TCM – Traditional Chinese Medicine) baserat på örtmedicin, akupunktur, Tuina massage och qigong. Genom gigongträning uppstod insikt och förståelse för energiflödena i kroppen och kopplingen till medvetandets aktiviteter.

En insiktsfull slutsats grundade en holistisk syn på hälsan:

”Förbli lugn, avslappnad och naturlig. Om Du lever enligt den principen kommer din rena Qi att flyta rikligt och starkt. Medvetandet är lugnt och vilande inåtriktat i stället för splittrat och utåtriktat. Varifrån kan då sjukdomar uppstå?”

Med andra ord - när en människa lever med ett medvetande som är klart, lugnt och harmonisk så fungerar Qi-flödena i hela kroppen. Förmågan till självläkning är aktiv, balanserar och håller kroppen frisk.

Läkarvetenskapen.

Vetenskapsmän, läkare och terapeuter är väl införstådda med kroppens inneboende förmåga till självläkning. Som art är vi människor födda med ett avancerat immunförsvar som kan identifiera, läka och korrigera obalanser i kroppen orsakat av yttre och inre angrepp. Ett starkt och frisk immunsystem förhindrar uppkomst av sjukdomar genom en kontinuerlig självreparerande läkningsprocess.

Forskning har länge bekräftat hur stress, och särskild kronisk stress kraftigt försvagar immunsystemet och självläkningsförmågan. Cellbiologen Bruce Lipton (University av Stanford, USA) rapporterar 1998: ”Mer än 95% av alla sjukdomar orsakas av stress som påverkar kroppens autonoma nervsystem”. ”Stress är orsaken till minst 95% av alla sjukdomar. De sista 5% är genetiskt betingade och orsakade av stress hos någon av den sjuka personens förälder.”

Han är inte ensam om åsikten att stress kan orsaka sjukdomar. Andra universitet och organisationer har kommit fram till liknande resultat. De ger följande förklaring:

Det autonoma nervsystemets två delar - det sympatiska och det parasympatiska – har som uppgift att självständigt, utan att vi behöver tänka på det, kontrollera nära 100% av kroppens processer. Det parasympatiska nervsystemet hanterar växande, läkande och underhåll. Det ser till att maten bryts ner genom tillsättande av enzymer, styr insulinproduktion, styr levern att ta hand om gifter etc.

Det sympatiska är avsett att snabbt skall kunna gripa in när vår överlevnad är hotad, när vi behöver fly eller försvara oss. När det sympatiska systemet startar, dirigeras blodet om till musklerna och de normala kroppsprocesserna som matsmältning, reningsprocesser i levern, etc stängs av. Det innebär även att immunförsvaret vars syfte är att bekämpa virus, bakterier eller förstöra onormala celler stängs av eftersom det drar mycket energi.

När stress blir långvarig d.v.s. kronisk blir det sympatiska systemet konstant aktiverat. Ständig förhöjning av stresshormoner som kortisol och adrenalin påverkar bl.a. immunsystem negativt. Motståndskraft mot infektion (mikrobiella ingrepp), cancer (mutationer) och inflammatoriska sjukdomar reduceras kraftigt. Kroppen är inte längre i balanserat läge, självläkande förmåga försvagas eller t.o.m. sätts ur spel och alla slags sjukdomar hotar den fysiska och psykiska hälsan.

Robert Ader (psykolog) och Nicholas Cohen (immunolog) (University av Rochester, USA) påvisade 1975 med Pavlovs teknik den vetenskapliga kopplingen mellan psyket, nervsystem och immunfunktion och grundade tvärvetenskapliga disciplinen ”PNI – Psychoneuroimmunology”. Den uppmärksammade boken Psychoneuroimmunology av Ader, Cohen och Fenton 1981 belyser hur hjärnan och immunsystem utgör ett helt integrerat försvarssystem för kroppen.

PNI omfattar idag flera tvärvetenskapliga discipliner som psykologi, neurologi, immunologi, fysiologi, genetik, molekylär biologi, psykiatri, beteende medicin, infektionssjukdomar, endokrinologi och reumatologi. Spännande forskning studerar hur mentala processer och medvetandet påverkar hälsan, immunsystem och uppkomst av olika sjukdomar ända ner till genetisk nivå (epigenetik).

Tankarnas påverkan på kroppens hälsa (Mind-body medicine) uppmärksammades tidigt av medicinens fader Hippocrates (460 B.C.) ”The natural healing force within each one of us is the greatest force in getting well”. Plato (427 B.C.), atlet som ung, kopplade vikten av balanserat fysisk aktivitet och levde efter principen ”mens sana in corpore sano” d.v.s en frisk hjärna och medvetande i en frisk kropp.

Stress är förödande för livet.

Forntida visdom indikerar och läkarvetenskapen bevisar att stress är förödande för livet. Långvarig stress leder till svårläkta och bestående problem som orkeslöshet, minnessvårigheter eller en mängd svårdiagnosticerade och autonoma sjukdomar. I extrema fall leder stress till att kroppen stänger ner sig och utbrändhet inträffar, hälsans elasticitet försvinner och kroppen blir hyperkänslig för fortsatt stress.

Gedigen kunskap om stress och dess påverkan på individen, samhället och kostnader finns väl dokumenterad. Än har inte företagsledare, politiker, ledande beslutsfattare börjat prioritera frågan på riktigt. Man beklagar bristen på läkare och vårdresurser och stigande sjukvårdskostnader på grund av ökad sjukskrivning.

Samtidigt finns det en förväntan hos allmänheten att sjukvården skall ta hand om oss och våra problem, att "reparera" oss när vi inte fungerar - ungefär som när en bil lämnas in på verkstan för service.

Att ta eget ansvar för hälsan.

Det är upp till var och en att själv avgöra sin framtid och vilken inriktning livet skall ta, ingen annan kan göra det. Om livet är fyllt av stress är det nödvändigt att försöka se på orsakerna, vilka vanor eller livsmönster som ligger bakom och förändra dessa till det bättre. Ett liv fyllt av stress leder förr eller senare till att ohälsa uppstår.

Ett stöd på vägen är att tillämpa Ren Xues tankesätt och att träna Qigongsystemet Yuan Gong.

  • Yuan Gong ger en lugnande effekt såväl fysiskt som mentalt.
  • Yuan Gong ger ökad koncentration vilket leder till att dagens aktiviteter fungerar lättare.
  • Efter en tids Yuan Gongträning infinner sig Qigongtillståndet - den lugna, avslappnade, harmoniska och naturliga livsstilen.
  • Det blir lätt att känna in när Qigongtillståndet lämnats.
  • Arbetet med att ersätta negativa beteendemönster med positiva kan påbörjas. Därvid gäller det att förstå vilken stimuli som ledde till mental oreda och därefter försöka förändra beteendet i en mer hälsosam riktning.
Kontakta oss Facebook

© copyright; 2016 Qigong Upplands-Bro