Näckrosor

Yuan Qigong systemets metoder

Yuan Qigong

Yuan Qigong är ett nytt Qigong system, baserat på essensen av traditionell kinesisk Qigong. Det är ett helhetssystem med metoder anpassade för den moderna människans liv och behov. Metoderna är lätta att lära, angenäma att träna och ger resultat redan efter kort tids träning.

Yuan Qigong

"Yuan" innebär enhet, komplett, fullständig, perfekt och ursprunglig. Allt i universum ryms i Yuan såväl det obetydligt lilla som det oändligt stora. Yuan representerar även de grundläggande roterande och spiralformade rörelserna i universum. Yuan symboliserar även allt det sköna, positiva och naturliga i livet medan Gong är allt det arbete som behövs för att uppnå detta. Qi representerar livskraft eller energi. Yuan Qigong är därför ett verktyg för att utveckla livet i harmoni med universums grundläggande principer.

Yuan Qigong är en helhetsträning som kan användas av alla. Den som inriktar sig på att såväl uppnå en bättre hälsa som att nå en djupare förändring av medvetandet, med inriktning mot självförverkligande.

Varje Yuan Qigong metod för dig stegvis framåt

Yuan Qigong-systemet innehåller nio metoder. De kan illustreras som en pyramid där varje våning utgör grunden för den ovanliggande.

Yuan Qigong metodstruktur

Metoderna kan tränas i valfri sekvens, men när Du vill börja träna Yuan Qigong är det naturligt att starta med en metod som bygger på rörelse, t.ex. Ren Yuan som stärker kroppen och förbättrar cirkulationen eller Tian Yuan som ger dig mer energi. De gör att Din kropp blir avslappnad och Du upplever ett inre lugn. Därefter kan Du välja en mer meditativ metod som Tong Yuan som öppnar upp Ditt hjärta och skapar glädje och harmoni i ditt liv.

De fyra första våningarna i Yuan Qigong, är alla metoder som bygger på rörelse. Varje metod bearbetar Qi på sitt sätt och varje steg för dig framåt.

Från och med den femte våningen är alla metoder s.k. ”still” qigong, d.v.s. meditation utan rörelser. När ”Still” qigong används på ett korrekt sätt är den mycket kraftfull och effektiv för medvetandet och människans helhetsutveckling.

De tre översta våningarna Tong Yuan, Ling Yuan och Ming Yuan, kan alla användas utan att man har tränat de underliggande metoderna, men förutsättningarna för framsteg är bättre om Du börjar med någon av metoderna som bygger på rörelse.

Metoderna stödjer varandra, fullt ut. Träning av Ren Yuan fördjupar och förbättrar resultatet av Tian Yuan och Di Yuan. Xia Yuan fördjupar Tian Yuan, Di Yuan och Ren Yuan ytterligare.

Metoderna fem och sex (Zhong Yuan och Shang Yuan) är mycket avancerade och används för att öppna upp cirkulationen i Du och Ren-kanalerna, den centrala kanalen och den centrala linjen. Att öppna denna cirkulation betraktas som en höjdpunkt i all Qigong-träning och kan vara en träning under hela livet.

Yuan Tzes syfte med att skapa Yuan Gong-systemet är att göra en väg tillgänglig för att utveckla självförverkligande och visdom.

Metod 1. Tian Yuan

Vid träning av Tian Yuan använder vi medvetandet tillsammans med fysiska rörelser för att uppnå ett starkt utbyte av Qi mellan människa och universum; gammal Qi ersätts av ny och fräsch. Kropp, medvetande och Qi förenas på en djup nivå och vårt tillstånd blir lugnt och avslappnat, fokuserat och harmoniskt.

Metoden är enkel att lära in, redan efter tre timmar kan Du börja träna den. Tian Yuan är mycket behaglig att träna och utvecklas allteftersom till glädjefylld meditation i rörelse.

Metoden tar bort blockeringar i kroppen på ett effektivt sätt, till exempel i axlar och nacke där de flesta vuxna har blockeringar på grund av stress.

Fortlöpande träning av Tian Yuan förbättrar hälsan och lägger också grunden till fortsatt Qigongträning.

Se Tian Yuan - första metoden.

Metod 2. Di Yuan

Träning av Tian Yuan fyller på universell Yuan Qi i kroppen, men den behöver omvandlas till vår egen och få vår egen information. Di Yuan både fyller på med universell Qi samt stödjer denna omvandling till kroppens egen Qi.

När vi tränar Di Yuan så använder vi andningen och medvetandet tillsammans och fokuserar på de tre Dantian (Qi-centra i kroppen) i tur och ordning. De tre Dantian kan ses som Qi-lager i kroppen. Nedre Dantian är för den fysiska kroppens underhåll och stödjer kroppens rörelser, mellersta Dantian för organen och övre Dantian för medvetandet.

Se Di Yuan - andra metoden.

Metod 3. Ren Yuan

Metoden representerar ett nytänkande inom Qigongvärlden. Grunden baseras på traditionell och modern Qigong tillsammans med flera discipliner och kunskapsområden som traditionell kinesisk medicin, Taiji, kampsport, idrottsvetenskap och vetenskap om anatomi och fysiologi. Metodens rörelser efterliknar universums naturliga rörelser som är roterande, cirkulära eller spiralformade.

Ren Yuan aktiverar och stödjer flödet av Qi i kroppens kanaler. När Qi och blod flyter smidigt och harmoniskt tillsammans, känner vi oss fräscha och lätta.

När metoden utförs på ett optimalt sätt i ett avslappnat tillstånd, initieras rörelserna genom att lätta medvetandeaktiviteter förflyttar Qi i önskad riktning och Qi i sin tur leder till fysisk rörelse. Rörelserna blir, naturliga, lätta och spontana, vi iupplever viktlöshet, allt bara flyter fram. Obehag och smärta försvinner. Du förenas med din Qi-kropp och behöver bara använda tanken, "lyft handen" så kommer Qi att automatiskt aktiveras och lyfta din hand.

Metoden upplevs av de flesta som spännande att träna; tiden upplevs gå snabbt. Efter en tid blir träningen mycket njutningsfull, som en behaglig dans, och man vill gärna fortsätta lite till. Metoden fungerar även som fysisk kroppsträning, om medvetandets aktiviteter utelämnas. Nyttan är påtaglig även under utbildningen och under träningens första veckor.

Ren Yuan bygger upp fysisk styrka och stärker senor, muskler och skelett. Den bygger upp närvaro och mental styrka - medvetande, kropp och Qi stödjer varandra och arbetar som en integrerad enhet. Sinnet blir lugnt och fokuserat och Qi-flödet öppnas upp i kanalerna.

Se Ren Yuan - tredje metoden.

Metod 4. Xia Yuan

Xia Yuan arbetar på organnivå och förbättrar hälsan i enskilda organ, optimerar deras samverkande funktioner och höjer den totala hälsan som helhet. Organens funktioner, tillstånd och hälsa är avgörande för människans överlevnad. Dåligt fungerande organ leder inte bara till organassocierade problem utan kan påverka hela kroppen. De flesta sjukdomar bottnar i organ dysfunktion. Kontinuerlig träning av Xia Yuan aktiverar och balanserar alla organ i kroppen och kan påtagligt höja hälsonivån.

Xia Yuan använder en kombination av medvetandeaktiviteter, lugna rörelser, specifika ljud och färgvisualisering för att aktivera Qi i flera nyckelorgan i kroppen – lever, hjärtat, mjälten, lungor och njurar. Den är lätt att lära sig och rörelser, andning och ljud samverkar till en behaglig qigongform.

Xia Yuan - fjärde metoden.

Metod 5 Zhong Yuan, metod 6 Shang Yuan

Zhong Yuan, en ”still” qigongform har som huvudsyfte att öppna den centrala kanalen i kroppen. Man börjar med att föra in mycket Qi i nedre Dantian med särskild andningsteknik i avslappnat tillstånd och sittande position. När tillräckligt med Qi finns där börjar den flyta upp i Du Mai kanalen. Successivt öppnas en naturlig cirkulation av Qi på en mycket djup nivå runt kroppens Ren Mai och Du Mai kanaler, den s.k. mikrokosmiska cirkeln.

Med fortsatt träning och fokus flyter Qi därefter automatiskt in i de övriga kanalerna och öppnar upp den s.k. makrokosmiska cirkeln. Detta är vad som sker i det första steget av den femte metoden med totalt fem steg. Träningens framsteg bygger på tålamod, närvaro, övertygelse och fokus och den är troligtvis något du kan träna i hela ditt liv.

När den makrokosmiska cirkeln har öppnats kan arbetet påbörjas med att öppna den centrala kanalen och de tillhörande högra och vänstra kanalerna. Yuan Gongs fyra första metoder stödjer öppnandet. Di Yuan lägger grunden för koncentration av Qi i nedre Dantian, en viktig förutsättning för att öppna den centrala kanalen.

Shang Yuan, den sjätte metoden är ”still” qigong för öppnandet av den centrala linjen i torson, ben och armar. När den centrala linjen öppnats förväntas medvetandet kunna påverka Qi på gennivå.

Många förberedelser, ihärdig träning och dedikation krävs för att succesivt nå de olika stegen i metod fem och sex. Först, måste viktiga förutsättningar skapas följt av ihärdigt arbete för att öppna de många olika kanalerna innan den centrala kanalen nås; än mer den centrala linjen.

Metod 7 Tong Yuan

Tong Yuan, den sjunde metoden är en meditativ qigong för att utveckla hjärtats kvaliteter, de s.k. 5 Xin kvaliteterna. De är tillit, öppenhet, kärlek, tacksamhet och Gongjing (ungefär respekt och medkänsla). Meditationen guidar Dig stegvis för att etablera hjärtats kvaliteter. En person som aktivt tränar metoden utvecklas mot större öppenhet och skapar en kärleksfull relation både med sig själv och omgivningen.

Metod 8 Ling Yuan

Ling Yuan, den åttonde metoden är en meditativ qigong för att bearbeta och förändra medvetandets mönster. Under vårt liv utvecklar vi mönster för att på ett enkelt och tämligen standardiserat sätt kunna möta vardagens händelser och situationer som vi kan hamna i. Somliga mönster kan innebära att vi reagerar på ett mindre bra sätt mot oss själva t.ex. självanklagelser när något går fel, grubblerier eller t.om. missbruk alternativt att alltid skylla problem på andra. I Ling Yuan bearbetar vi dessa mönster och försöker ersätta dem med bättre.

Detta arbete kan vara både intressant och inspirerande. Ju färre dåliga mönster vi har, desto bättre fungerar vi i det dagliga livet.

Metod 9 Ming Yuan

Ming Yuan, den nionde metoden används för att under ett kontinuerligt tillstånd av självobservation (Jue Cha) närma sig det sanna jaget och därmed uppnå självförverkligande och visdom.

Qigong för den nya tiden - en glimt av YUAN QIGONG

Qigong för den nya tiden - en glimt av YUAN GONG

Kontakta oss Facebook

© copyright; 2018 Qigong Upplands-Bro