Näckrosor

Yuan Qigong systemets metoder

Yuan Qigong

Yuan Qigong är ett helhetssystem med metoder som stärker medvetandet, aktiverar kroppens spontana självläkningsförmåga, förbättrar hälsan, reducerar eller tar bort sjukdomar. Metoderna är inspirerande och behagliga att träna och ger resultat redan under utlärningen.

Yuan Qigong - en helhetsträning

Yuan Qigong är en helhetsträning som kan användas av alla.

Läs mer:

"Yuan" innebär enhet, komplett, fullständig, perfekt och ursprunglig. Allt i universum ryms i Yuan såväl det obetydligt lilla som det oändligt stora. Yuan representerar även de grundläggande roterande och spiralformade rörelserna i universum. Yuan symboliserar även allt det sköna, positiva och naturliga i livet medan Gong är allt det arbete som behövs för att uppnå detta. Qi representerar livskraft eller energi. Yuan Qigong är därför ett verktyg för att utveckla livet i harmoni med universums grundläggande principer.

Den som tränar Yuan Qigong har som mål att såväl uppnå en bättre hälsa som att nå en djupare förändring av medvetandet, med inriktning mot självförverkligande.

Varje Yuan Qigong metod för dig stegvis framåt

Yuan Qigong-systemet innehåller nio metoder. De kan illustreras som en pyramid där varje våning utgör grunden för den ovanliggande.

Yuan Qigong metodstruktur

Metoderna kan tränas i valfri sekvens, men när Du börjar träna Yuan Qigong är det naturligt att starta med en metod som bygger på rörelse, t.ex. Ren Yuan som stärker kroppen och förbättrar cirkulationen eller Tian Yuan som ger dig mer energi. De gör att Din kropp blir avslappnad och Du upplever ett inre lugn.

Läs mer:

Därefter kan Du välja en mer meditativ metod som Tong Yuan som öppnar upp Ditt hjärta och skapar glädje och harmoni i ditt liv.

De fyra första våningarna i Yuan Qigong, är alla metoder som bygger på rörelse. Varje metod bearbetar Qi på sitt sätt och varje steg för dig framåt.

Från och med den femte våningen är alla metoder s.k. ”still” qigong, d.v.s. meditation utan rörelser. När ”Still” qigong används på ett korrekt sätt är den mycket kraftfull och effektiv för medvetandet och människans helhetsutveckling.

De tre översta våningarna Tong Yuan, Ling Yuan och Ming Yuan, kan alla användas utan att man har tränat de underliggande metoderna, men förutsättningarna för framsteg är bättre om Du börjar med någon av metoderna som bygger på rörelse.

Metoderna stödjer varandra, fullt ut. Träning av Ren Yuan fördjupar och förbättrar resultatet av Tian Yuan och Di Yuan. Xia Yuan fördjupar Tian Yuan, Di Yuan och Ren Yuan ytterligare.

Metoderna fem och sex (Zhong Yuan och Shang Yuan) är mycket avancerade och används för att öppna upp cirkulationen i Du och Ren-kanalerna, den centrala kanalen och den centrala linjen. Att öppna denna cirkulation betraktas som en höjdpunkt i all Qigong-träning och kan vara en träning under hela livet.

Yuan Tzes syfte med att skapa Yuan Gong-systemet är att göra en väg tillgänglig för att utveckla självförverkligande och visdom.

Metod 1. Tian Yuan - Öka din energi

Läs mer:

Vid träning av Tian Yuan använder vi medvetandet tillsammans med fysiska rörelser för att uppnå ett starkt utbyte av Qi mellan människa och universum; gammal Qi ersätts av ny och fräsch. Kropp, medvetande och Qi förenas på en djup nivå och vårt tillstånd blir lugnt och avslappnat, fokuserat och harmoniskt.

Metoden är enkel att lära in, redan efter tre timmar kan Du börja träna den. Tian Yuan är mycket behaglig att träna och utvecklas allteftersom till glädjefylld meditation i rörelse.

Metoden tar bort blockeringar i kroppen på ett effektivt sätt, till exempel i axlar och nacke där de flesta vuxna har blockeringar på grund av stress.

Fortlöpande träning av Tian Yuan förbättrar hälsan och lägger också grunden till fortsatt Qigongträning.

Se Tian Yuan - första metoden.

Metod 2. Di Yuan - Bevara din energi

Läs mer:

Träning av Tian Yuan fyller på universell Yuan Qi i kroppen, men den behöver omvandlas till vår egen och få vår egen information. Di Yuan både fyller på med universell Qi samt stödjer denna omvandling till kroppens egen Qi.

När vi tränar Di Yuan så använder vi andningen och medvetandet tillsammans och fokuserar på de tre Dantian (Qi-centra i kroppen) i tur och ordning. De tre Dantian kan ses som Qi-lager i kroppen. Nedre Dantian är för den fysiska kroppens underhåll och stödjer kroppens rörelser, mellersta Dantian för organen och övre Dantian för medvetandet.

Se Di Yuan - andra metoden.

Metod 3. Ren Yuan - Aktivera kroppens energiflöden för mjukhet, styrka, sinnesfrid och närvaro

Läs mer:

Metoden representerar ett nytänkande inom Qigongvärlden. Grunden baseras på traditionell och modern Qigong tillsammans med flera discipliner och kunskapsområden som traditionell kinesisk medicin, Taiji, kampsport, idrottsvetenskap och vetenskap om anatomi och fysiologi. Metodens rörelser efterliknar universums naturliga rörelser som är roterande, cirkulära eller spiralformade.

Ren Yuan aktiverar och stödjer flödet av Qi i kroppens kanaler. När Qi och blod flyter smidigt och harmoniskt tillsammans, känner vi oss fräscha och lätta.

När metoden utförs på ett optimalt sätt i ett avslappnat tillstånd, initieras rörelserna genom att lätta medvetandeaktiviteter förflyttar Qi i önskad riktning och Qi i sin tur leder till fysisk rörelse. Rörelserna blir, naturliga, lätta och spontana, vi upplever viktlöshet, allt bara flyter fram. Obehag och smärta försvinner. Du förenas med din Qi-kropp och behöver bara använda tanken, "lyft handen" så kommer Qi att automatiskt aktiveras och lyfta din hand.

Metoden upplevs av de flesta som spännande att träna; tiden upplevs gå snabbt. Efter en tid blir träningen mycket njutningsfull, som en behaglig dans, och man vill gärna fortsätta lite till. Metoden fungerar även som fysisk kroppsträning, om medvetandets aktiviteter utelämnas. Nyttan är påtaglig även under utbildningen och under träningens första veckor.

Ren Yuan bygger upp fysisk styrka och stärker senor, muskler och skelett. Den bygger upp närvaro och mental styrka - medvetande, kropp och Qi stödjer varandra och arbetar som en integrerad enhet. Sinnet blir lugnt och fokuserat och Qi-flödet öppnas upp i kanalerna.

Se Ren Yuan - tredje metoden.

Metod 4. Xia Yuan - Stärk dina organ

Läs mer:

Xia Yuan arbetar på organnivå och förbättrar hälsan i enskilda organ, optimerar deras samverkande funktioner och höjer hälsan som helhet. Organens funktioner, tillstånd och hälsa är avgörande för människans överlevnad. Dåligt fungerande organ leder inte bara till organassocierade problem utan kan påverka hela kroppen. De flesta sjukdomar bottnar i organ dysfunktion. Kontinuerlig träning av Xia Yuan aktiverar och balanserar alla organ i kroppen och kan påtagligt höja hälsonivån.

Xia Yuan använder en kombination av medvetandeaktiviteter, lugna rörelser, specifika ljud och färgvisualisering för att aktivera Qi i flera nyckelorgan i kroppen – lever, hjärtat, mjälten, lungor och njurar. Den är lätt att lära sig och rörelser, andning och ljud samverkar till en behaglig qigongform.

Xia Yuan - fjärde metoden.

Metoderna 5 Zhong Yuan och 6 Shang Yuan - Meditation för att öppna kanaler

Läs mer:

Zhong Yuan, en ”still” qigongform har som huvudsyfte att öppna den centrala kanalen i kroppen. Man börjar med att föra in mycket Qi i nedre Dantian med särskild andningsteknik i avslappnat tillstånd och sittande position. När tillräckligt med Qi finns där börjar den flyta upp i Du Mai kanalen. Successivt öppnas en naturlig cirkulation av Qi på en mycket djup nivå runt kroppens Ren Mai och Du Mai kanaler, den s.k. mikrokosmiska cirkeln.

Med fortsatt träning och fokus flyter Qi därefter automatiskt in i de övriga kanalerna och öppnar upp den s.k. makrokosmiska cirkeln. Detta är vad som sker i den första delen av den femte metoden. Träningens framsteg bygger på tålamod, närvaro, övertygelse och fokus och den är troligtvis något du kan träna i hela ditt liv.

När den makrokosmiska cirkeln har öppnats kan arbetet påbörjas med att öppna den centrala kanalen och de tillhörande högra och vänstra kanalerna. Yuan Gongs fyra första metoder stödjer öppnandet. Di Yuan lägger grunden för koncentration av Qi i nedre Dantian, en viktig förutsättning för att öppna den centrala kanalen.

Shang Yuan, den sjätte metoden är ”still” qigong för öppnandet av den centrala linjen i torson, ben och armar. När den centrala linjen öppnats förväntas medvetandet kunna påverka Qi på gennivå.

Många förberedelser, ihärdig träning och dedikation krävs för att succesivt nå de olika stegen i metod fem och sex. Först, måste viktiga förutsättningar skapas följt av ihärdigt arbete för att öppna de många olika kanalerna innan den centrala kanalen nås; än mer den centrala linjen.

Metod 7 Tong Yuan - Öppna ditt hjärta mot livet

Läs mer:

Tong Yuan, den sjunde metoden är en meditativ qigong för att utveckla hjärtats kvaliteter, de s.k. 5 Xin kvaliteterna. De är tillit, öppenhet, kärlek, tacksamhet och Gongjing (ungefär respekt och vördnad). Meditationen guidar Dig stegvis för att etablera hjärtats kvaliteter. En person som aktivt tränar metoden utvecklas mot större öppenhet och skapar en kärleksfull relation både med sig själv och omgivningen.

Metod 8 Ling Yuan - Förbättra dina vanor

Läs mer:

Ling Yuan, den åttonde metoden är en meditativ qigong för att bearbeta och förändra medvetandets mönster. Under vårt liv utvecklar vi mönster för att på ett enkelt och tämligen standardiserat sätt kunna möta vardagens händelser och situationer som vi kan hamna i. Somliga mönster kan innebära att vi reagerar på ett mindre bra sätt mot oss själva t.ex. självanklagelser när något går fel, grubblerier eller t.om. missbruk alternativt att alltid skylla problem på andra. I Ling Yuan bearbetar vi dessa mönster och försöker ersätta dem med bättre.

Detta arbete kan vara både intressant och inspirerande. Ju färre dåliga mönster vi har, desto bättre fungerar vi i det dagliga livet.

Metod 9 Ming Yuan - Mot förverkligande och visdom

Läs mer:

Ming Yuan, den nionde metoden används för att under ett kontinuerligt tillstånd av självobservation (Jue Cha) närma sig det sanna jaget och därmed uppnå självförverkligande och visdom.

Vad är viktigt vid Qigongträning?

Läs mer:
 • Kontinuitet - Träna varje dag ger utmärkt resultat. Att hoppa över under veckan och göra allt mer under helgen är inte effektivt.

 • Koncentration - Fokusera medvetande aktivt på nuet och på rörelserna och andningen. När medvetandet, kroppen och rörelserna samverkar harmoniskt tillsammans blir resultatet väsentligt bättre. Att träna och samtidigt tänka på annat, vara uttråkad eller titta på TV ger sämre eller inget resultat.

 • Var närvarande - Släpp taget om allt annat, var närvarande och njut av träningen. Om tankar uppstår, låt dem snällt passera förbi utan reaktion.

 • Förberedelserna - Lugn och avspänning innan träningen börjar är A och O. Den som jäktar och kommer i sista minuten till träningen får ut mindre. Att hoppa över den inledande avslappningsövningen och medvetandeaktiviteterna ger också sämre utbyte.

 • Avslutning - Avsluta övningen på ett korrekt sätt för att skörda allt det välgörande som Qigong medför. Att missa där är som att så och se någonting växa men inte bry sig om att skörda.

 • Gruppträning - Träna i grupp så ofta Du kan, eftersom Qi-fältet är starkare och ger en extra skjuts åt träningen. Gruppträning stärker motivationen.

 • Resultaten - Uppmärksamma resultaten av träningen, ökat välmående, höjd energi och förbättrad hälsa. Bra resultat höjer motivationen att träna vidare.

Några råd för att lyckas med Qigongträning.

Läs mer:
 • Välj först och främst ett qigongsystem med god teoretisk grund och väl dokumenterade metoder (verbala beskrivningar av rörelser, andning och medvetandets aktiviteter samt videoinspelningar). Det finns många olika Qigongstilar, med olika syften, t.ex. förbättra hälsan, självförsvar eller stridskonst. Bedöm om metodens metodens mål överensstämmer med dina önskemål.

 • Bestäm dig för att satsa på träningen för din egen hälsa. Sätt upp en intention med träningen, något Du vill uppnå.

 • Bestäm dig för att träna vid en viss tidpunkt varje dag - oavsett vad som händer. Skapa en god vana. Det sägs att systematisk träning dagligen i 30 dagar i följd gör det till en vana.

 • Satsa på gruppträning. Gemenskapen ger inspiration och motivation. Det gemensamma Qi-fältet är starkare och ger bättre resultat än att alltid träna ensam hemma.

 • Delta i en kurs då och då för att öka kunskapen om metoden, optimera rörelser, få inspiration och utvecklas vidare.

 • Var envis och ge inte upp när det känns trögt, för det gör det ibland. Om du har gjort uppehåll, starta på nytt. Upplev hur mycket bättre Du mår när Du tränar.

 • För en träningsdagbok, anteckna datum och metoder Du tränat och hur länge, känslan efter träningen, märkbara hälsoförbättringar, frågor som uppstod (ta upp dem vid nästa kurstillfälle), o.s.v.

Qigong och fysisk träning skiljer sig väsentligt från varandra

Läs mer:

Fysisk träning

 • Fysiska rörelser används med syfte att stärka kroppen och bygga upp kondition.
 • I fysisk träning ingår ofta viljan att prestera som ett väsentligt moment, att tävla mot klockan vid löpning eller att lyfta tyngre än tidigare.
 • Tung och intensiv fysisk träning skadar kroppen, sliter på senor, leder och muskler och kan trigga inflammatoriska processer. Idrottare och människor som tränat intensivt under längre tid tvingas ibland avsluta träningen p.g.a. skador.
 • Kroppens energi förbrukas, man känner sig trött efter ett träningspass.

Yuan Qigong träning

 • Yuan Qigong är byggt på noggrant utvalda naturliga rörelser, med en blandning av anspänning och avslappning. Andningen och ett aktivt använt medvetande synkroniseras med rörelserna. Ibland används speciella ljud som får vibrera i kroppen.

 • Metoderna har konstruerats för att uppnå qigongtillståndet ”lugnt, avslappnat och naturligt”. De höjer effektivt energinivån, förbättrar cirkulationen i kroppen och därmed hälsan. Medvetandet tränas till att fokusera bättre och därmed förbättras koncentrationsförmågan i vardagen.

 • Qigong aktiverar kroppens självläkande förmågor, lindrar olika sjukdomssymptom och kan t.o.m. läka sjukdomar helt. En effektiv metod som tränas rätt och flitigt kan fungera som en föryngringsprocess.

 • Qigong gör medvetandet mer känsligt och närvarande och utövarens medvetenhet om vad som händer i kroppen stärks. Allteftersom medvetandet blir renare och klarare utvecklas även visdom.

 • I qigong, samverkar medvetandet och kroppen för att öka och förbättra cirkulation av Qi i kroppen som i sin tur förbättrar alla kroppsfunktioner.

 • De som vill ha mer fysiskt och mentalt krävande qigong kan även träna längre pass av t.ex. Ren Yuan och lägga till squats. Alla Yuan Qigong metoder som tränas flitigt under en längre tid gör kroppen stark, smidig och "lagom" muskulös (långa starka muskler).

 • Qigong ger inga fysiska skador; den kan tvärtom vare mer välgörande ju längre man tränar, och är en god livsstil för alla åldrar.
 • Qigongträningen ser ofta mycket enkel och stillsam ut och den som inte vet kan ibland tänka att 'de rör sig så sakta, det där är väl ingenting att träna'. Ändå verkar Qigongen stärkande både för kroppen och medvetandet och konditionsmässigt kan den som tränar Qigong ofta klara fysiska prestationstester mycket bra.

Qigong för den nya tiden - en glimt av YUAN QIGONG

Qigong för den nya tiden - en glimt av YUAN GONG

Kontakta oss Facebook

© copyright; 2019 Yuan Qigong Sverige